Salgs og leveringsbetingelser

Våre salgs og leveringsbetingelser er som følger:

– Faktura betales netto pr 10 dager
– Oppdrag opp til 10 000 kr kan om ønskelig betales kontant. Kvittering vil da ettersendes.
– Ved ønske om faktura kan det bli foretatt en kredittvurdering.
– På bakgrunn av denne kredittvurderingen kan det bli aktuelt å be om forskudsbetaling før oppdraget påbegynnes og eventuelle varer bestilles.
– Vi forbeholder oss retten til å avslå eventuelle oppdrag, hvis kreditt ikke er mulig å innvilge.
– Renter beregnes ved for sen betaling. Netto 1 % pr påbegynt måned
– Det beregnes i tillegg et purregebyr på kr 75,-
– Vi forbeholder oss eiendomsretten til alt levert materiell og utstyr inntil dette i sin helhet er betalt.
– Vi gir ingen garanti eller reklamasjonsrett på produkter som ikke er levert av oss.
– Det ytes ingen returrett på materiell som er avtalt, levert og montert. Med mindre det er feil på produktet og / eller at funksjonen ikke er iht. avtale.
– All retur av utstyr / materiell må foregå i original emballasje. Returkostnader til leverandør / grossist, dekkes i sin helhet av kunden. Returkostnader er uansett min 20 % av varens verdi.

Kommunikasjon

– Kommunikasjon med eksterne leverandører, så som Hafslund, Telenor, UPC, Nextgentel etc. utføres kun etter avtale. Kostnader i forbindelse med dette, dekkes i sin helhet av kunden.
– Kostnader til meldinger til plan og bygg, dekkes i sin helhet av kunden med et administrasjonspåslag på 15 %
– Kostnader til prosjektering, bytte av målere, fra og tilkobling eller lignende arbeider fra Netteier, dekkes i sin helhet av kunden.
– Force Majoure, uforutsette hendelser som krig, streik, eller andre store hendelser som er utenfor vår rekkevidde.
– Tilbudet er inkludert miljøgebyr.
– Levering og fraktkostnader er inkludert, dog begrenset til volumet i tilbudet.
– Tilbudet er gyldig i 30 dager fra dags dato.
– Økning i lønn og materialkostnader kan belastes med netto økning.

Hvis annet ikke er avtalt forutsettes følgende:

– Eksisterende jording i bygget kan benyttes
– At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap
– At eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke den økede effektbehovet
– At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette.
– At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.)
– Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte belastningsgrense. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40% før den løste ut.
– Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud
– Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern, løser ut. Er ikke medtatt i våre tilbud.
– Arbeidene er forutsatt utført i vår normale arbeidstid 07-15.30
– Bygningsmessige arbeider, hulltaking over 50mm, slissing og etterflikk er ikke medtatt i våre kostnader.